Arkiv for december, 2010

Under visse betingelser skal SKAT ved vurderingen give fradrag i grundværdien for forbedringer, der bevirker en stigning i grundværdien, hvad enten forbedringerne består i kapitalanvendelse eller i ejers arbejde. En nedsættelse af grundværdien som følge af fradrag for forbedringer, vil medføre tilbagebetaling af ejendomsskat.

Kravet om, at forbedringerne skal medføre en stigning i grundværdien betyder, at der kun kan gives fradrag for forbedringer, hvis forbedringerne medfører en stigning af værdien af grunden i ubebygget stand. Der kan derfor ikke gives fradrag for forbedringer, som vedrører bygningerne eller andre af forskelsværdien omfattede bestanddele.

Da grundværdien skal svare til grundens handelsværdi i ubebygget stand inkl. grundforbedringer, kan der i mange tilfælde være grundlag for at give et fradrag i grundværdien for forbedringer, som er afholdt forud for eller samtidig med købet af den ubebyggede grund. Det er dog ingen betingelse for at opnå et fradrag, at grundforbedringen er foretaget forud for eller samtidig med købet af grunden, ligesom det heller ikke er en betingelse, at betalingen er sket forud for eller samtidig med købet.

Omkostninger, som kan udløse fradrag for forbedringer, er f.eks. vejanlæg, dog ikke udgifter til belysning, skiltning mv. Udgifter til kloakering, etablering af vand-, gas- og elforsyning uden for grunden kan også give fradrag. Ligesom udstykningsomkostninger er omfattet.

Fradraget gives kun, hvis omkostningerne medfører en stigning i grundværdien, og kan ikke overstige de faktiske udgifter. I praksis er det vanskeligt at afgrænse de omkostninger, der kan give ret til fradrag for forbedringer, men der kan være gode muligheder for at øge fradraget i grundskylden ved at gennemgå omkostninger ved byggemodningen nærmere. Fradrag for forbedringer løber i 30 år fra udstykningstidspunktet. Alle ejendomme som er udstykket efter 1980, bør derfor have et vidst fradrag for forbedringer.

Der kan således være mange penge at spare ved at gennemgå grundværdien og fradrag for forbedringer og eventuelt søge forholdet rettet, hvis fradraget ikke er korrekt.

Hvis man har fradrag i grundværdien for forbedringer vil det fremgå af vurderingsmeddelelsen som man har modtaget, enten som et særskilt brev eller som en del af selvangivelsen. Der kan stilles nogle tommelfingerregler op for, om man burde have et fradrag:

  • man skal være ejer af en grund,
  • grunden skal være blevet udstykket og byggemodnet for mindre end 30 år siden,
  • grunden skal være en del af en udstykning på et så stort antal grunde, at der er behov for egentlig byggemodning. Der skal altså være lavet selvstændige veje, særlige kloakeringer mv. som har været nødvendige for at det kunne lade sig gøre at bygge på grunden og bruge den. Bor man på en grund, hvor man er blevet tilsluttet et eksisterende kloaknet og har udkørsel til en i forvejen eksisterende vej, er der ikke baggrund for at få fradrag for grundforbedringer. Der skal nok være tale om mindst 10-15 grunde, der ligger í en samlet udstykning.

Fradrag i grundværdien for forbedringer er en selvstændig ansættelse, der foretages i forbindelse med den almindelige ejendomsvurdering eller en årsomvurdering, som kan påklages i sædvanlig instansfølge. Klagen skal derfor sendes til SKAT, vedlagt dokumentation.

Såfremt det fremsatte lovforslag vedtages og den nye lov træder i kraft fra årsskiftet, kan det betale sig at klage inden årets udgang, da et godkendt fradrag kan reducere de kommende års ejendomsskat, så længe det 30-årige fradrag løber. Venter man til næste år, vil skatten ikke blive reduceret fremadrettet.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Bent på 56 57 95 47, eller mail: bprevision@mail.dk

Kilde: Revitax