Nu er det atter tid til at betale acontoskat. 2. rate af acontoskatten skal betales den 22. november 2010. Ud over den ordinære acontoskat er det fortsat muligt at indbetale frivillige beløb. Overskydende skat samt tillæg og fradrag for frivilligt indbetalt acontoskat “forrentes” fortsat efter faste satser i selskabsskattelovens § 29 B.

 

 

Ordinær acontoskat

 

Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 indkomstårs indkomstskat. Ordinær acontoskat betales med halvdelen henholdsvis senest den 20. marts og senest den 20. november i indkomståret (SEL § 29A stk. 4). Dette svarer i gennemsnit til en betaling den 20. juli.

Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat, betales der et ikke-fradragsberettiget tillæg på 5,1 % af restskatten (SEL § 29B stk. 4).

Overstiger den ordinære acontoskat indkomstårets skat, ydes der et skattefrit tillæg på 1,6 % af den overskydende skat (SEL § 29B stk. 5). Der er ikke loft over, hvor meget overskydende acontoskat der kan forrentes.

Tilbagebetaling af overskydende skat foretages i perioden 1. til 20. november i året efter indkomståret.

Øvrige bemærkninger

For selskaber, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, betales acontoskatten for et givet indkomstår i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Selskaber kan mod begæring få nedsat den ordinære acontoskat (SEL § 29C).

Selskaber kan under særlige omstændigheder begære overskydende skat tilbagebetalt tidligere (SEL § 29D).

For sambeskattede koncerner beregnes den ordinære acontoskat udelukkende for moderselskabet. Der beregnes således ikke ordinær acontoskat for et datterselskab, der ved den senest foreliggende skatteansættelse var sambeskattet med et moderselskab.

Frivillig acontoskat

2. rate af den frivillige acontoskat betales senest den 22. november (§ 29A stk. 6). Der foretages et beregningsmæssigt fradrag på 0,4 % i den indbetalte frivillige acontoskat.

Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat plus den indbetalte frivillige acontoskat inklusive fradraget på 0,4 %, betales der et ikke-fradragsberettiget tillæg på 5,1 % af skatten.

Til overskydende skat af den frivillige acontoskat betales et skattefrit tillæg på 1,6 % ud over tillæg henholdsvis fradrag af 0,4 % som nævnt ovenfor.

Der er ikke noget loft over, hvor meget overskydende acontoskat der kan forrentes.

Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. til 20. november i året efter indkomståret.

 

Overgang til aconto-skatteordning for “gamle” selskaber mv.

 

De – efterhånden meget få – selskaber, som endnu ikke er omfattet af acontoskatteordningen kan overgå hertil i 2010 ved at foretage en frivillig indbetaling senest den 20. november 2010. På indbetalingskortet skal angives, at der er tale om frivillig acontoskat for 2010.

Indbetalingen medfører, at selskabet også fremover vil være omfattet af acontoskatteordningen. Indbetalingen forrentes på samme måde som indbetaling af 2. rate af frivillig acontoskat.

Nystiftede selskaber m.fl.

 

Nye selskaber er ikke pligtige til at indbetale acontoskat i de første 2 indkomstår. Disse selskaber kan frivilligt indbetale acontoskat den 20. november i indkomståret. For efterfølgende indkomstår er selskabet automatisk omfattet af acontoskatteordningen.

Konklusion

 

Frivillig acontoskat der passer

For frivillig acontoskat der ikke medfører overskydende skat, vil forrentningen være ca. 6,24 % før skat for indbetalinger i november måned.

Overskydende skat

Hvis selskabet får overskydende skat, opnås der en forrentning på ca. 1,59 % før skat.

Samlet bør selskaber foretage en så præcis budgettering af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 som muligt for at undgå både restskat og overskydende acontoskat. Herunder bør det overvejes at få nedsat en for høj ordinær acontoskat

Kilde: Revitax A/S