Hvor kan det eventuelt have haft betydning for, at man kan have betalt for meget i skat m.v., hvis ens ejendom har været vurderet forkert?

Rigsrevisionens beretning
Rigsrevisionens udsendte i onsdags en beretning med kraftig kritik af SKATs håndtering af ejendomsvurderingen, herunder at der skulle være fejl i tusindvis af ejendomsvurderinger, der er foretaget siden 2003.

Som følge heraf har der været en massiv presseomtale og ikke mindst om, at mange borgere har betalt for meget i skat som konsekvens af forkerte ejendomsvurderinger af deres ejendom. Men hvor er det egentlig, at man kan have betalt for meget i skat, hvis ens ejendomsvurdering har været for høj. Nedenfor vil det blive gennemgået indenfor, hvilke hovedområder en eventuel fejlagtig ejendomsvurdering kan have haft betydning for betaling af for meget skat m.v.

Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskat beregnes på grundlag af ejendomsværdien. Ejendomsværdiskat beregnes som følge af skattestoppet indført i 2002, dog kun af den laveste værdi af enten den seneste ejendomsvurdering, ejendomsvurderingen pr. 1/1-2001 + 5 % eller ejendomsvurderingen pr. 1/1-2002. Det betyder også, at en eventuel fejlagtig vurdering af ejendomsværdien siden 2003 i hovedparten af tilfældene ikke får konsekvenser for den ejendomsværdiskat, den enkelte ejer skal betale.

Ejendomsskat
Kommuner beregner ejendomsskat (grundskyld) på grundlag af grundværdien. Folketinget indførte imidlertid i 2003 et grundskatteloft således, at der kun kunne ske en begrænset stigning pr. år på maksimalt 7 %. Ejendomsskatten er dermed ikke fastfrosset på 2002-niveau og det er derfor muligt, at grundskatteloftet kan “indhente” den aktuelle grundværdi. I mange tilfælde beregnes ejendomsskatten dog af et lavere beløb (grundskatteloftet) end den aktuelle grundværdi. Ifølge Rigsrevisionens beretning betalte ca. hver 5. parcelhusejer i 2012 ejendomsskat beregnet ud fra den aktuelle grundværdi. En fejlagtig ejendomsvurdering, herunder grundværdi, kan derfor have medført, at dem der har betalt ejendomsskat ud fra den aktuelle grundværdi har betalt for meget i ejendomsskat.

Dækningsafgift
Kommuner beregner dækningsafgift af erhvervsejendomme ud fra forskelsværdien. Forskelsværdien er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien. Loftet over ejendomsskatten og ejendomsværdiskattestoppet har ingen betydning for de virksomheder mv., der betaler dækningsafgift. Fejlagtige for høje ejendomsvurderinger vil således have haft direkte konsekvens for alle der betaler denne afgift.

Tinglysningsafgift
Ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom betales et fast gebyr plus en afgift på 0,6 % af købesummen, dog skal afgiften beregnes af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi, hvis den er større end købesummen. Hvis ejendomsvurderingen har været for høj og har oversteget købesummen, har man derfor i disse tilfælde betalt for meget i tinglysningsafgift.

Overdragelse af ejendom til familie
Ved overdragelse af ejendom ved arv, gave eller som almindelig handel til børn, børnebørn og oldebørn og alle andre, som hører til den gaveafgiftspligtige personkreds kan man i stedet for at overdrage ejendommen til markedspris vælge at overdrage til den seneste ejendomsvurdering +/- 15 %. Hvis man anvendt har anvendt denne regel kan man have betalt for meget for ejendommen, hvis den anvendte ejendomsvurdering har været ansat for højt.

Genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger
Er der så mulighed for at få genoptaget en eventuel for høj tidligere ejendomsvurdering?
En ejendomsejer kan bede om genoptagelse af en for høj ejendomsvurdering, hvis ejendomsejeren senest den 1. maj i det fjerde år efter vurderingsåret beder herom. Reglerne om genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger blev dog med virkning fra 1. januar 2013 ændret således, at ejendomsvurderinger for tidligere år kun kan ændres, hvis ejeren kan bevise, at SKAT har base¬ret vurderingen på forkerte faktiske oplysninger. Det kan f.eks. være forkerte oplysninger om ejendommens grundareal, bygningsareal eller fejlagtige oplysninger om ejendommens beliggenhed i byzone eller landzone. Derimod kan et forkert skøn over selve værdien ikke længere danne grundlag for genoptagelse af en ejendomsvurdering. Har ejendomsejeren først indsendt genoptagelsesanmodningen den 1. januar 2013 eller senere, vil han kun kunne få ejen¬domsvurderingen nedsat, hvis SKAT har baseret vurderingen på forkerte oplysninger. Det gælder også, selv om det er åbenbart, at vurderingen er for høj, og selv om SKAT ligefrem er enig i, at værdien er sat for højt ved vurderingen.

Skatteministeren har dog i en pressemeddelelse i onsdags oplyst, at han har bedt Skatteministeriet om at vurdere, om der alligevel kan være grundlag for at åbne for klagebehandling af de tidligere ejendomsvurderinger.

Kilde ReviTax