Folketinget har fredag den 1. juni 2011 vedtaget lovforslaget om fradrag for lønudgifter til diverse serviceydelser på den private bopæl (L 208). Under lovforslagets behandling skete der et par ændringer, hvilket bland tandet betød, at fradragsordningen også gælder for vask og strygning af tøj, ligesom begrænset skattepligtige til Danmark (”grænsegængere”) i visse tilfælde også kan få fradraget.

Fradrag for visse serviceydelser i hjemmet

Fradraget er betinget af, at:

 • Personen ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.
 • Arbejdet er udført på en helårsbolig (ejer- andels- og lejebolig), hvor personen har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse. Arbejde på sommerhuse, som lovligt anvendes til helårsbeboelse, er også omfattet af fradragsordningen.
 • Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. For arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde er det dog tilstrækkeligt, at arbejdet er udført af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i Danmark.
 • Den person, der har fået arbejdet udført, foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.
 • Arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013.

Grænsegængere omfattet af kildeskattelovens afsnit I A kan også få fradrag efter de nye regler, hvis:

 • Arbejdet er udført af en virksomhed, som er momsregistreret i et EU-/EØS-land. Ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde et det tilstrækkeligt, at arbejdet er udført af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.
 • Det pågældende EU-/EØS-land efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mv. skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder.

De fradragsberettigede lønudgifter kan højst udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. For ægtepar/samboende udgør det årlige maksimale fradrag således 30.000 kr. Afholder et hjemmeboende barn over 18 år udgifter, kan det unge menneske også få fradrag for maksimalt 15.000 kr. pr. år. Mor og far får ikke dette ekstrafradrag, så det er kun interessant, hvis barnet har en skattepligtig indkomst, der overstiger personfradraget. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, hvilket vil sige en fradragsværdi på cirka 33 %.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter den særlige reservebedsteforældreordning.

Serviceydelser omfattet af fradragsordningen

Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med nedenstående arbejder:

Almindelig rengøring mv.

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Vask, opvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning i hjemmet

 • Babysitning
 • Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation og udskiftning af biokedelanlæg
 • Maler- og tapetserarbejder.

Ovenstående liste er udtømmende, hvilket eksempelvis betyder, at der ikke kan opnås fradrag for arbejdsløn til opsætning af faste garderobeskabe eller en ny flisebelægning på terrassen.

For så vidt angår lejeboliger og andelsboliger er fradraget betinget af, at vedligeholdelsen påhviler lejeren eller andelshaveren og afholdes af denne.

Kilde: ReviTax A/S