Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 170) som omhandler skattefrihed for familie- og vennetjenester mv., justering af BoligJobordningen, ej fradrag for varekøb, hvis man ikke betaler digitalt, solidarisk hæftelse, hvis private ikke betaler håndværkerregningen digitalt, SKATs adgang til den private grund uden retskendelse, når man har sendt bud efter en håndværker og andre tiltag i kampen mod sort arbejde.

Lovforslagets hovedpunkter

Hovedpunkterne i lovforslaget er følgende:

 1. Skattefrihed for familie- og vennetjenester mv.
 2. BoligJobordningen
 3. Krav om digital betaling for varer mv.
 4. Skatteoplysninger til långivere
 5. SKATs kontrol uden retskendelse
 6. Krav om skiltning på byggepladser mv.
 7. Krav om skiltning på gulpladebiler.

Skattefrihed for familie- og vennetjenester mv.

Der foreslås skattefrihed for følgende:

 • Familie- og vennetjenester
 • Løn til hushjælp udført af unge under 16 år
 • Løn til hushjælp udført af folkepensionister.

Familie- og vennetjenester

Familie- og vennetjenester er efter gældende praksis normal skattefri. Lovforslaget fastlægger, hvornår sådanne tjenester kan anses for skattefri.

Ved familie- og vennetjenester forstås sædvanlige ydelser, der udføres som udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement inden for privatsfæren.

Sædvanlige ydelser

Ved sædvanlige ydelser inden for privatsfæren forstås ydelser, som naturligt eller normalt udveksles mellem personer, der har en personlig relation og godt kendskab til hinanden. Der kan eksempelvis være tale om:

 • Husholdningsarbejde (indkøb, madlavning, strygning, vask, opvask og rengøring mv.)
 • Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidshjem og fritidsaktiviteter samt pasning af børn om eftermiddagen, aftenen eller i forbindelse med rejseaktiviteter
 • Andre opgaver i relation til bolig og omgivelser eksempelvis havearbejde, vedligeholdelse og småreparationer på boligen.

Hjælpsomhed mv.

Det er en betingelse for skattefrihed, at tjenesterne udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Denne betingelse sigter til, at kommercielle interesser ikke må være det bærende element ved ydelse af en tjeneste. Dette udelukker ikke, at der kan ske gentjenester mellem parterne. Men er ydelserne af en sådan værdi eller karakter, at de objektivt set må være ydet for at opnå en tilsvarende modydelse, vil der ikke være tale om, at ydelserne er ydet som et udslag af almindelig hjælpsomhed mv.

I øvrigt må ydelserne ikke:

 • Være af kommerciel karakter
 • Indgå i organiseret byttehandel
 • Bestå i forud aftalt udveksling af ydelser
 • Inkludere betaling med kontanter eller lignende.

Ovenstående negative afgrænsning er ikke til hinder for, at håndværkere kan udføre skattefrie familie- og vennetjenester inden for deres fag, men samtidig udveksling af håndværksydelser af en vis større værdi har imidlertid karakter af en kommerciel aftale og er ikke en skattefri vennetjeneste.

Hvis en murer aftaler med svogeren, der er autolakerer, at han murer en carport mod til gengæld at få malet sin bil, vil en sådan udveksling af ydelser ikke være omfattet af den foreslåede skattefrihed.

Ikrafttræden

Skattefriheden skal efter forslaget gælde fra og med indkomståret 2013.

Løn til hushjælp udført af unge under 16 år

Der foreslås indført skattefrihed for vederlag, der udbetales til unge under 16 år, for arbejde udført i eller i tilknytning til private hjem.

Som eksempler på arbejder, der vil være omfattet af skattefriheden kan nævnes:

 • Rengøring, opvask, tøjvask, strygning, havearbejde, vask og støvsugning af bil osv.
 • Hundeluftning, afhentning og aflevering af børn til og fra daginstitutioner, indkøb af dagligvarer og tøj mv.

Ikrafttræden

Skattefriheden skal efter forslaget gælde fra og med indkomståret 2013.

Løn til hushjælp udført af folkepensionister

Der foreslås indført en skattefri bundgrænse på 10.000 kr. (2013) for vederlag for arbejde udført i eller i tilknytning til private hjem, der udbetales til personer, der opfylder alderskravet til at kunne få folkepension. Om afgrænsning af hvilket arbejde, der er omfattet, se oven for om unge under 16 år.

Overskrides den årlige bundgrænse på 10.000 kr., beskattes kun den del af vederlaget, som overstiger de 10.000 kr.

Ikrafttræden

Skattefriheden skal efter forslaget gælde fra og med indkomståret 2013.

BoligJobordningen

Efter gældende regler er det en betingelse for fradrag i 2011, at arbejdet er udført og betalt senest den 31. december 2011.

Det foreslås, at der er fradrag for arbejde udført i 2011, selv om regningen først er betalt i januar eller februar 2012.

Hvis arbejdet er betalt i januar eller februar 2012, kan man først indberette udgiften som et fradrag i 2011, når ændringen er vedtaget. Indberetningen vil skulle ske i TastSelv.

Man kan selv vælge, om man ønsker fradraget i 2011 eller 2012.


Også fristen for betaling af udgifter for arbejde udført i 2012 foreslås forlænget. Arbejde udført i 2012 skal betales senest den 28. februar 2013 for at opnå fradrag i 2012. Da servicefradraget ikke gælder i 2013, vil betaling den 1. marts 2013 eller senere betyde, at der ikke kan opnås fradrag, selv om arbejdet er udført i 2012.

Forskudt indkomstår

For personer med forskudt indkomstår foreslås det, at fradraget foretages i det indkomstår, hvori arbejdet er udført, forudsat at betalingen sker inden 2 måneder efter, at det forskudte indkomstår er udløbet, dog ikke senere end 28. februar 2013.

Betalt med check senest den 29. februar 2012

Efter gældende regler er der ikke servicefradrag, når arbejdet er betalt kontant eller med check. Fradrag forudsætter, at der sker elektronisk betaling via indbetalingskort, bankoverførsel eller lignende.

Skatteministeren har lovet at give personer, der har betalt med check senest den 29. februar 2012, ret til servicefradrag. Ved betaling den 1. marts 2012 eller senere opnås der ikke fradrag, hvis arbejdet er betalt med check.

Lovforslaget omhandler ikke dette løfte, men det antages, at løftet vil blive indfriet via en ændring i bekendtgørelsen om servicefradrag.

Krav om digital betaling for varer mv.

Der foreslås indført nogle forskellige ”sanktioner”, hvis betaling for diverse leverancer ikke sker digitalt, når beløbet er på mindst 10.000 kr. inklusive moms. Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Løbende ydelser anses ligeledes som en samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen, når de sker inden for samme kalenderår.

Selv om betaling ikke som krævet sker digitalt, gælder ”sanktionerne” dog ikke, hvis varekøbet mv. indberettes til SKAT senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

Sanktionerne er følgende:

 • Erhvervsdrivende har ikke fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser
 • En momsregistreret køber af varer og ydelser (fra en virksomhed i Danmark) hæfter solidarisk med leverandøren for betaling af moms
 • Skattepligtige personer (fuld eller begrænset skattepligt) hæfter solidarisk for leverandørens AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse.

Ikrafttræden

Digital betaling skal efter lovforslaget træde i kraft for leveringer, der finder sted fra og med den 1. juli 2012. Som leveringstidspunkt anses faktureringsdatoen for så vidt, at faktureringen sker snarest efter leveringens afslutning.

Skatteoplysninger til långivere

Det foreslås, at virksomheder, der yder eller formidler lån, elektronisk skal kunne indhente indkomstoplysninger, årsopgørelsesoplysninger og restanceoplysninger hos SKAT.

Det er dog en forudsætning, at borgeren har givet sit samtykke!

Ikrafttræden

Forslaget skal træde i kraft fra og med den 1. juli 2012.

SKATs kontrol uden retskendelse

Det foreslås indført mulighed for, at SKAT kan foretage kontrol på privat grund uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.

På SKATs forlangende skal personer, der ved kontrollen skønnes at udføre erhvervsmæssigt arbejde oplyse CPR-nr. samt forevise gyldig legitimation. Så må man håbe, at personens hukommelse er intakt, og han/hun er i besiddelse af den fornødne legitimation.

Efter bemærkningerne til lovforslaget er det dog ikke meningen, at SKAT får adgang til at trænge ind i selve boligen, ligesom det er hensigten, at man selv kan slå sin græsplæne og slappe af i liggestolen, uden at disse sysler skulle betyde besøg af SKAT.

Ikrafttræden

Efter forslaget kan man få besøg at SKAT fra og med den 1. juli, selv om de ikke er inviteret eller er i besiddelse af en retskendelse.

Håndværkeren skal nu reklamere for sin virksomhed

Det foreslås, at der indføres krav om, at håndsværksvirksomheder på byggepladser på privat grund, hvor der foregår nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning eller lignende af fast ejendom, skal opsætte skilte, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der udfører arbejdet, medmindre arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag eller leverancen eller entreprisesummen for den enkelte virksomhed ikke overstiger 50.000 kr. inklusive moms.

Dog gøres en enkelt undtagelse til hovedreglen, nemlig hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet foregår på en byggeplads vedrørende etagebyggeri i et tæt bebygget område.

Virksomheder, der er hjemmehørende i udlandet, skal herudover skilte med deres registrering i RUT-registeret.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om skiltenes udformning, indhold og placering.

Måske iværksættes der på skatteministerens initiativ en præmiekonkurrence om forslag til skiltenes udformning og indhold!

Manglende skiltning kan betyde, at virksomheden må betale en ordensbøde.

Ikrafttræden

Skiltning skal efter lovforslaget først ske fra og med den 1. januar 2013, da virksomhederne skal have tid til at få produceret skilte.

Krav om skiltning på varevogne på gule plader

Det foreslås, at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens CVR-nr. Vare- og lastbiler, der er registreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt her i landet, skal synligt i køretøjets forrude have anbragt dokumentation for virksomhedens registrering i RUT-registeret.

Manglende skiltning kan betyde, at virksomheden må betale en ordensbøde.

Ikrafttræden

Også her er skatteministeren bemyndiget til at fastsætte regler for, hvordan skiltningen skal udformes. Han tager måske sommerferien til hjælp, da skiltning efter lovforslaget skal ske fra og med den 1. januar 2013.

Kilde: ReviTax A/S, bemærk, der er tale om lovforslag