Skatteministeren har i går fremsat L 31, som omhandler afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger og meget mere, som omtales neden for.


Multimedieskatten
Sidste år med multimedieskatten bliver 2011. Fra og med 2012 gælder følgende:

Telefon
Fri telefon er skattepligtig. Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. (2012) årligt.

Har ægtefæller begge fri telefon, skal begge beskattes. Det skattepligtige beløb udgør for hver ægtefælle 2.500 kr. nedsat med 25 %, hvis det samlede skattepligtige beløb for ægtefællerne udgør mindst 3.300 kr. (2012). Har begge ægtefæller fri telefon hele året, skal hver ægtefælle således beskattes af 1.875 kr. (2012).

Medtages en mobiltelefon til den private bopæl, er udgangspunktet, at der skal ske beskatning af telefon til rådighed. For at undgå beskatning skal der indgås en tro og love-erklæring om, at telefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre ”fornøden” kontrol, men kontrolkravene foreslås lempet.

En arbejdsgiverbetalt telefon, der kun må anvendes erhvervsmæssigt, vil ikke udløse beskatning, selv om der foretages enkeltstående opkald til hjemmet.


Computer og sædvanligt tilbehør
Arbejdsgiverbetalt computer, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskatning, selv om computeren også bruges privat.

Indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren helt eller delvist skal finansieres via en lønomlægning, skal medarbejderen hvert år beskattes af 50 % af udstyrets købspris. Det fremgår af bemærkningerne, at medarbejderen skal beskattes såvel ved lønnedgang, løntilbageholdenhed mv.


Internetadgang
Arbejdsgiverbetalt internetadgang (engangsudgift til etablering og den løbende udgift) er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri telefon, og det skattepligtige beløb for personen udgør i alt 2.500 kr.


Overgangsregler for eksisterende bruttotrækordninger
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår følgende:

”For at sikre at lovforslaget ikke medfører en skærpet beskatning af arbejdstagere, som allerede har indgået sådanne aftaler, forslås der indført en overgangsregel, der tager højde herfor”.

Overgangsreglen er ikke lysende klar, men der kan dog udledes følgende:

• En eksisterende bruttotrækordning på en computer, der anvendes arbejdsmæssigt, medfører ikke beskatning.
• En eksisterende bruttotrækordning på en computer, der udelukkende anvendes privat, skal beskattes med et beløb, der svarer til markedslejen, dog udgør det skattepligtige beløb højst 3.000 kr. årligt.
• En eksisterende bruttotrækordning på telefon og internetadgang betyder beskatning på 2.500 kr. årligt fra og med 2012.

Under lovforslagets behandling vil der givetvis komme fortolkningsbidrag til den foreslåede overgangsregel.


Selvstændigt erhvervsdrivende
Reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende tilpasses, så de stort set svarer til de regler, der gælder for lønmodtagere.

Telefoner, internetforbindelse og computere, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat kan indgå i virksomhedsordningen.


Medarbejderaktier
De særlige regler i ligningslovens § 7 A og § 7 H, også kaldet skattebegunstigede medarbejderaktie-ordninger, foreslås ophævet.

Det betyder, at alle medarbejderaktieordninger beskattes som lønindkomst. Tildelte købe- og tegningsretter skal dog fortsat først lønbeskattes på afståelses- eller udnyttelsestidspunktet.

Ophævelsen af ligningslovens § 7 A har virkning for tildelinger, som sker den 1. januar 2012 eller senere. Hvis der er indgået aftale om tildeling af aktier inden den 21. november 2011, og tildelingen sker senest den 31. december 2012, gælder de hidtidige regler.

Ophævelsen af ligningslovens § 7 H har virkning for aftaler, der indgås den 21. november 2011 eller senere. Det betyder, at hvis der er indgået en endelig og bindende aftale inden dette tidspunkt, gælder de gamle regler fortsat, selv om eksempelvis en tegningsret ført kan udnyttes i 2014.


Sundhedsforsikringer
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer foreslås ophævet. Dog vil der fortsat være skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning og behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler.

Vælger en medarbejder en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, er præmien skattepligtig for medarbejderen. Beløbet vil være A-indkomst og blive beskattet som løn.

Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for sundhedsforsikringer foreslås ligeledes afskaffet.

Det foreslås, at de nye regler ikke gælder for indkomstår, der påbegyndes inden den 1. januar 2012. Denne ikrafttrædelsesbestemmelse skal efter bemærkningerne sikre, at der ikke sker beskatning i de tilfælde, hvor medarbejderen mv. troede, at der var skattefrihed. Nærmere uddybning forventes at fremkomme under lovforslagets behandling.


Lønsumsafgift – aktier mv.
Det foreslås, at aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier, skal medregnes til lønsummen, uanset om ordningen berettiger til feriegodtgørelse mv.


BoligJobordningen
Det foreslås, at den eksisterende adgang til fradrag for lønudgifter i forbindelse med hjælp i hjemmet mv. afskaffes med udgangen af 2012. Det er en betingelse for fradrag i 2012, at arbejdet er udført og betalt inden den 31. december 2012.

Endvidere foreslås følgende ændringer, som gælder fra og med den 1. januar 2012:
• Oliefyr slettes på listen over arbejder, der berettiger til fradrag.
• Husstandsvindmøller tilføjes på listen, der berettiger til fradrag,
• Fradrag for diverse former for arbejde gælder ikke, når arbejdet er udført af en person, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres, eksempelvis au pair-ansatte og hjemmeboende børn over 18 år.


Børne- og ungeydelsen
Det fra og med 2011 indførte loft over børne- og ungeydelsen afskaffes fra og med 2012.


Tillæg til grøn check
Fra og med 2013 foreslås indført et skattefrit tillæg på 280 kr. årligt til personer, der er fyldt 18 år med indkomster, der ikke overstiger 212.000 kr.


Ratepensioner og ophørende livrenter (L 28)
Det gældende loft på 100.000 kr. for indbetaling på ratepension og ophørende livrenter foreslås nedsat til 55.000 kr.

Loven træder i kraft den 1. januar 2012 og har virkning fra og med indkomståret 2012, jf. dog nedenstående.

For personer med bagud forskudt indkomstår har loftnedsættelsen først virkning fra og med indkomståret 2013.

Der er fastsat en overgangsregel for arbejdsgiverindbetalinger, når der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2011. For sådanne ordninger gælder loftet først fra næste overenskomstfornyelse, dog ikke senere end indkomståret 2015.

Der er ikke foreslået ændringer med hensyn til ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende eller de særlige pensionsordninger for sportsudøvere.

30-procents-ordningen er heller ikke positivt nævnt, så alt tyder på, at den får lov at overleve til og med indkomståret 2014.


Succession – pengetanksreglen (L 30)

Der er efter gældende regler tale om en pengetank, hvis mindst 75 % af indtægterne (opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår) eller 75 % af de samlede aktiver (enten opgjort på overdragelsestidspunktet eller opgjort som et gennemsnit af de seneste tre regnskabsår) vedrører passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom.

Efter forslaget nedsættes de 75 % til 25 % for overdragelser mv., der sker den 1. januar 2012 eller senere.


Rentefradragsbegrænsningsreglen (L 30)
Der foreslås to ændringer i selskabsskattelovens § 11 B om rentefradragsbegrænsning.

For det første foreslås det at fastfryse den gældende grænse på 21,3 mio. kr. Sagt med andre ord, reguleringen efter § 20 ophæves. Ændringen skal efter forslaget have virkning fra og med indkomståret 2014. Da reguleringen efter § 20 generelt er ophævet til og med 2013, betyder det, at grænsen nu og fremover er 21,3 mio. kr.

For det andet foreslås det, at gevinst og tab på terminskontrakter skal medregnes ved opgørelsen af nettofinansieringsudgifter, hvis én af nedenstående betingelser er opfyldt:

• Selskabet driver næring ved køb og salg af fordringer og finansielle kontrakter

• Selskabet driver næringsvirksomhed ved finansiering

• Medkontrahenten er koncernforbundet med selskabet.

Den anden ændring er en justering af en ”svipser” i forbindelse med den seneste ændring af bestemmelsen. Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2012 eller senere.


Kilde:

REVITAX A/S

Ewaldsgade 5
2200 København N
Telefon 3391 2201
Telefax 3391 3801