Vanen tro blev Skatteministerens lovprogram for det nye folketingsår fremlagt i forbindelse med åbningen af Folketinget den første tirsdag i oktober. Nedenfor gennemgås kort de forventede lovforslag på skatteområdet.

Lovprogrammet på skatteområdet
Lovprogrammet på skatteområdet indeholder i hovedtræk følgende ændringer:

Medarbejderinvesteringsselskaber (oktober I)
Der etableres en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (MS). Skattemæssigt vil det medføre følgende:
• Medarbejderne (investorerne) får bortseelsesret for indbetalinger til MS. Det bortseelsesberettigede beløb kan højst udgøre 7,5 % af medarbejderens kontante løn, dog højst 30.000 kr. pr. indkomstår. Udlodninger mv. fra MS til medarbejderne skal medregnes til den personlige indkomst.
• Bortseelsesretten forudsætter, at MS er godkendt af og registreret i Erhvervsstyrelsen. Bortseelsesret for indskud i medarbejderinvesteringslignende selskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark forudsætter godkendelse af SKAT.
• Medarbejdernes andele i MS omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder beskatning ved fraflytning til udlandet.
• MS bliver skattepligtige efter de almindelige regler for aktieselskaber. Indskud af løn i MS er dog skattefri for selskabet.
Hvis loven vedtages og dermed træder i kraft i 2014, vil der allerede i 2014 kunne være bortseelsesret for et beløb på op til 30.000 kr.

Udvidelse af indberetningspligter (oktober I)
Det foreslås, at:
• Selvstændigt erhvervsdrivende skal afgive regnskabsoplysninger vedrørende skyldig eller tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen.
• Indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides.

Bundskatten og det skrå skatteloft forhøjes og den grønne check nedsættes (oktober I)
Bundskatten foreslås forhøjet med 0,28 % og den samme forhøjelse sker for det skrå skatteloft. I 2015 sker en forhøjelsen med 0,25 %, i 2018 yderligere med 0,02 % og i 2019 med de resterende 0,01 %.

Bundskatten vil i 2015 herefter udgøre 9,08 % og det skrå skatteloft 51,95 % (eksklusive kirkeskat).

Den grønne check på maksimalt 1.300 kr. om året til personer over 18 år og den supplerende check til unge under 18 år på 300 kr. (maksimalt til to børn) foreslås nedsat til henholdsvis 955 kr. og 220 kr. i 2015 og foreslås yderligere nedsat frem til og med 2020, hvorefter beløbene udgør henholdsvis 875 kr. og 200 kr.

Hurtig afslutning i visse klagesager mv. (oktober II)
Indholdet af et kommende lovforslag vil i hovedtræk være følgende:
• Etablering af smidigere procedurer i klagesager, når klageren og SKAT er enige om resultatet i klagesagen, hvorved denne kan afsluttes hurtigere.
• Mulighed for omkostningsgodtgørelse i retssager om blandt andet ejendomsvurdering og motorregistrering.
• Den gældende administrative praksis for at yde omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager og for afsluttende arbejder som opfølgning på en afgjort godtgørelsesberettiget klage- eller retssag lovfæstes.
• Ændring af dækningsrækkefølgen ved SKATs inddrivelse af krav på underholdsbidrag.
• Justering af reglerne om SKATs restanceforebyggende arbejde for at fjerne nogle konstaterede omgåelsesmuligheder.

Forhøjet befordringsfradrag til flere pendlere (oktober II)
Efter gældende regler kan personer, der er bosat i visse yderkommuner, anvende den høje sats på 2,10 kr. pr. km (2014) for hele strækningen ud over 24 km, uanset deres daglige befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er over 120 km.
De omfattede kommuner er:
Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø.
Listen foreslås udvidet med følgende kommuner:
Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.
Udvidelsen med yderligere kommuner skal gælde fra og med indkomståret 2015.

Lempelse af udbyttebeskatningen for ”unoterede” aktier (oktober II)
Fortjeneste ved salg af unoterede porteføljeaktier, hvor ejerandelen er under 10 %, kan efter gældende regler som altovervejende hovedregel sælges skattefrit, hvorimod udbyttet af sådanne aktier fuldt ud beskattes.

Udbyttebeskatningen foreslås lempet fra og med 1. januar 2015, hvorefter kun 70 % af udbyttet medregnes til den skattepligtige indkomst.

Nedsættelse af vederlagskravet for ekspertbeskatning (november I)
Efter gældende regler i kildeskatteloven §§ 48 E-F kan visse personer, der flytter til Danmark, blive ekspertbeskattet (AM-bidrag + 26 % i bruttoskat), hvis deres månedlige løn udgør mindst 70.600 kr.

Vederlagskravet foreslås nedsat med 10.000 kr. om måneden fra og med indkomståret 2015.

Forhøjelse af fradragsloftet for fagforeningskontingenter (november I)
Det foreslås at forhøje fradragsloftet for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015.

Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe (december II)
Der vil blive fremsat lovforslag, hvorefter en række specialskibe får mulighed for at anvende tonnageskatteordningen, så den skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af skibenes nettotonnage.

Exitskat og henstand for personer og meget andet (december II)
Dette lovforslag vil indeholde en række ændringer på forskellige områder.

Exitskat og henstand for fysiske personer
For selvstændigt erhvervsdrivende, der er fuldt skattepligtige til Danmark, kan der efter gældende regler blive tale om exitbeskatning ved ophør af den fulde danske skattepligt, eller hvis personen efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. Endvidere kan der blive tale om exitbeskatning ved ophør af en begrænset skattepligt. Exitbeskatningen sker, hvis aktiverne udgår af dansk beskatning. Reglerne om exitbeskatning af selvstændigt erhvervsdrivende fremgår af kildeskattelovens § 8 A, stk. 2 og § 10, virksomhedsskattelovens § 15 c, afskrivningslovens § 40 D, stk. 2 og ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B.
Efter gældende regler er der ikke mulighed for henstand med exitskatten.

Kildeskattelovens § 8 A, stk. 2 og § 10 sammenskrives og bliver til en ny § 10. Sammenskrivningen får blandt andet den konsekvens, at fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven på fast ejendom beliggende i udlandet exitbeskattes. Efter nugældende regler gælder der også en exitbeskatning, men kun af eventuelle genvundne afskrivninger.

Efter de gældende regler i virksomhedsskattelovens § 15 c, skal der blandt andet ved ophør af fuld dansk skattepligt ske beskatning af opsparet overskud i virksomhedsordningen, når der ikke drives virksomhed med fast driftssted i Danmark.

Der foreslås indført henstand med exitskat:
• Ved exitbeskatning af aktiver efter kildeskattelovens § 10, når flytning sker til et land, der er medlem af EU/EØS
• Af opsparet overskud, når personen flytter til et land, der er medlem af EU/EØS, og virksomheden videreføres i et land, der er medlem af EU/EØS.

Henstandsbeløbet skal forrentes med minimum 3 %, og gælden skal afdrages over maksimalt syv år, svarende til de regler, der blev indført for selskaber primo 2014.

Moder-/datterselskabsdirektivet
Reglen om skattefrihed for datterselskabsudbytter ændres som følge af en ændring af moder- og datterselskabsdirektivet. Det indebærer, at dansk beskattede moderselskaber generelt bliver skattepligtige af udbytter fra udenlandske datterselskaber, hvis udbyttebetalingerne er fradragsberettigede.

Rentefradragsbegrænsning mv.
Reglerne om rentefradragsbegrænsning ændres, således at en velkonsolideret koncern ikke fradragsbeskæres, hvis nettofinansieringsudgifterne består af nettokurstab på fordringer, der overstiger indkomstårets nettorenteindtægter.

Det foreslås endvidere, at kursgevinstloven justeres således, at det bliver muligt at vælge lagerbeskatning af valutakursændringer. Endvidere fjernes den asymmetri i beskatning af gæld i fremmed valuta, der følger af valgfriheden med hensyn til opgørelsesprincip på fordrings- og gældssiden.

Diverse ændringer
Endelig indeholder lovforslaget en række justeringer, der har relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende:
• Der indføres en adgang for fjernvarmeværker til at kunne udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber, uden at værkerne mister den eksisterende skattefrihed for deres kerneaktivitet (produktion af varme).
• Beskatningen af rente- og royaltybetalinger til udenlandske selskaber, der sker ved indeholdelse af kildeskat, nedsættes til 22 % som konsekvens af, at selskabsskatteprocenten er nedsat til 22 % fra 2016.
• Den såkaldte forpagterregel ændres, således at der tages højde for stigninger og fald i værdien af tildelte betalingsrettigheder, der giver adgang EU-støtte. Loftet har betydning for, i hvilket omfang en forpagter uden skattemæssige konsekvenser kan overdrage betalingsrettigheder til bortforpagteren.
• Ejendomsavancebeskatningsloven foreslås justeret for at tage højde for udfasningen af mælkekvoter omfattet af loven.

Task force om skattely (januar II)
Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely, der skal komme med forslag til mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylande.
Et lovforslag vil indeholde eventuel lovgivningsmæssig opfølgning på task forcens anbefalinger.

Rentebeskatningsdirektivet (januar II)
Der er tale om gennemførelse af ændringer i rentebeskatningsdirektivet. Et lovforslag vil indeholde en række justeringer af de oplysninger, der skal indberettes og udveksles.

Succession til erhvervsdrivende fonde (februar I)
Et lovforslag, der indebærer, at det er muligt at overdrage aktier med succession til erhvervsdrivende fonde, når overdragelsen sker som arv eller gave.

Kilde: ReviTax