Yderligere to tiltag, der skal være med til at afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser, som det danske erhvervsliv oplever i forbindelse med den opståede sundhedskrise, forventes vedtaget i nærmeste fremtid. Der er indtil nu tale om en politisk aftale, som nu afventer godkendelse fra EU.

Supplerende likviditetskaution

EKF får med den nye ordning mulighed for at kautionere for størstedelen af bankernes mulige tab på nye lån til særligt små og mellemstore virksomheder, som arbejder med eksport af varer.

Ordningen sigter mod at gøre det lettere for eksportvirksomheder at opnå lån hos landets pengeinstitutter.

Det er målet, at den nye kaution bliver mere enkel, og at den sikrer en bedre risikodækning for at øge bankernes lånevillighed i en ellers usikker tid.

Målet med ordningen er, at bankerne yder lån for op til ca. 1,25 mia. kr. Der er afsat en tabsramme på ca. 100 mio. kr.

Udvidelse af genforsikringsordningen

Som en konsekvens af finanskrisen 2008-2009 blev der etableret en genforsikringsordning via EKF. Denne ordning omfatter en række lande uden for EU/OECD.

Genforsikring medfører, at EKF kan genforsikre private kreditforsikringsselskabers eksportkreditter til danske virksomheder. Aftalen har til formål at øge de private kreditforsikringsselskabers risikovillighed. Genforsikringsordningen betyder, at risikoen deles mellem virksomheden, dens private kreditforsikringsselskab og EKF, idet EKF i de fleste tilfælde tager langt den største del af risikoen.

Det er sigtet med ordningen, at den også skal omfatte OECD-lande som en direkte konsekvens af, at flere og flere lande bliver udfordret på deres likviditet. Der er derfor en risiko for, at de private forsikringsselskaber vil være tilbageholdende med at yde den nødvendige forsikringsdækning. Det er denne tilbageholdenhed, ordningen søger at afbøde.

Begge ordninger ligger til godkendelse hos EU-Kommissionen grundet statsstøttereglerne.

Bliver ordningerne godkendt, vil virksomhederne skulle henvende sig til deres pengeinstitut vedrørende likviditetskaution og til deres forsikringsselskab vedrørende genforsikring.

To nye initiativer er lanceret med henblik på at bære danske virksomheder igennem de udfordringer, der er opstået i forbindelse med COVID-19.
Det er besluttet at igangsætte to garantiordninger, hvor Vækstfonden stiller garanti for nye lån og driftskreditter optaget i virksomhedernes pengeinstitutter/finansieringsinstitutter.
Det er sigtet med ordningerne, at landets finansieringsinstitutter skal være mere lånevillige og dermed bidrage til at holde hånden under det danske samfunds økonomiske grundlag og de danske arbejdspladser.
De to ordninger er etableret til glæde for små- og mellemstore virksomheder samt større virksomheder, hvor dog en række betingelser skal være opfyldt for at kunne opnå tilsagn om garantierne. Betingelserne varierer alt efter virksomhedens størrelse.
Små- og mellemstore virksomheder
Hvis din virksomhed oplever eller forventer et omsætningstab på minimum 30%, kan Vækstfonden støtte op og stille garanti for nye lån og driftskreditter, som din virksomhed må opnå hos sit finansieringsinstitut.
Garantien dækker 70% af finansieringsinstitutternes eventuelle tab, og garantierne vil have en løbetid på op til 7 år med en årlig lineær nedskrivning.
Danske, færøske og grønlandske virksomheder kan få tilsagn om garanti, hvis de beskæftiger under 250 medarbejdere, og den årlige omsætning ikke overstiger EUR 50 mio. og/eller ikke har en årlig balance på mere end EUR 43 mio.
Omkostningerne forbundet med garantien forekommer rimelige og udgør en stiftelsesprovision på kr. 2.500,00 og en årlig provision på 1% af det beløb, der garanteres for.
Du skal søge om garantien via virksomhedens bank/finansieringsinstitut.
Større virksomheder
Hvis din virksomhed oplever eller forventer et omsætningstab på minimum 30%, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån og driftskreditter.
Virksomheder med CVR nr. og adresse i Danmark, samt færøske og grønlandske virksomheder kan få tilsagn om garanti, og garantien dækker 70% af finansieringsinstitutternes eventuelle tab. Garantierne vil have en løbetid på op til 6 år med en årlig lineær nedskrivning.
Samme virksomhed kan få adgang til garantistøtte flere gange, idet Vækstfonden ikke garanterer for lån til dækning af omsætningstab, som vedrører samme periode, mere end én gang.
Virksomheden skal have mere end 250 medarbejdere og have en omsætning på minimum kr. 372 mio. og en balancesum på over kr. 320 mio. om året.
Garantier afgives kun til virksomheder, som på ansøgningstidspunktet er kreditværdige og ikke i forvejen kriseramt, jf. EU’s definitioner og OIK-markeret i finansieringsinstituttet pr. årsskiftet 2019/2020.
Prisen for en garanti for store virksomheder er et stiftelsesgebyr på 0,25 % af det garanterede beløb, og en provision der beregnes årligt, og som fastsættes på baggrund af finansieringsinstituttets rating af din virksomhed. Første år vil den årlige provision blive beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb, og provisionen vil herefter blive nedskrevet lineært over garantiens løbetid.
Garantien har en løbetid på op til 6 år.
Ansøgning sker via virksomhedens bank/finansieringsinstitut.

Kære Kunder og forretningsforbindelse hos bp-revision

Nu er vi i besiddelse af nødvendige værktøjer til at beregne kompensation i forbindelse med Covid-19.

En medarbejder vil inden for en uge tid, tage kontakt til jer der er klienter hos os, enten pr. telefon eller mail, hvorvidt i ønsker vores hjælp til opgørelse af kompensation.

Ikke nuværende kunder kan sende en mail til bent@bprevision.dk, hvis man ønsker hjælp.

Der er ingen der skal være nervøse, vi skal nok kontakte jer, men det tager tid.

I hører fra os.

Nu er der ånbet op for ansøgning:

Man søger for selvstændige her

Man søger for freelancere her

Pas godt på jer selv og hinanden

Med venlig hilsen

Bent Pedersen
registreret revisor FSR

bp-revision ApS
registrerede revisorer FSR
danske revisorer
Råmosevej 11 A, 4672 Klippinge
Industrivej 2; 4683 Rønnede

Tlf. 56579547
Direkte tlf. 56562411
Skype direkte tlf. 36964841
Fax. 56579549